Monimerkkivalvomon edut

Sisällysluettelo

 1. Oikein toimiva kiinteistöautomaatio vaatii tehokasta valvontaa
 2. Laitevalmistajan suljettu valvomo
 3. Monimerkkivalvomo
 4. Vaikutukset huoltokustannuksiin
 5. Säästöjä huoltosopimuksen ja tekoälyn avulla

1. Oikein toimiva kiinteistöautomaatio vaatii tehokasta valvontaa

Kiinteistöautomaation tehtävänä on pitää kiinteistön terveys, energiatehokkuus ja käyttömukavuus oikealla tasolla. Oikein toimiva automaatio pitää kiinteistön energiakustannukset kurissa, sisäilman hyvänä ja vastaavat henkilöt ajan tasalla siitä, miten laitteet toimivat.

Rakennusten energiatehokkuus ja energian säästäminen ja ovat tulleet koko ajan tärkeämmiksi teemoiksi kiinteistöjen hallinnassa. Kiinteistöjen energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö on tiukentunut ja tiukentumassa edelleen lähivuosina. Alla lainaus ympäristöministeriön laista:

Yli 290 kilowatin tehoisen lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmän omaavan muun kuin asuinrakennuksen täytyy olla varustettu rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmällä viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2024.

Automaatio- ja ohjausjärjestelmän on kyettävä mahdollistamaan viestintä toisiinsa yhteydessä olevien rakennuksen teknisten järjestelmien ja muiden rakennuksen sisäisten laitteiden kanssa sekä yhteensopivuus rakennuksen teknisten järjestelmien välillä erilaisesta valmistajakohteisesta teknologiasta, laitteista ja valmistajista riippumatta.”

(Ympäristöministeriö 733/2020 , 14§)

Hallittaessa isompaa määrää kiinteistöjä myös kiinteistöautomaatiojärjestelmien määrä kasvaa. Esimerkiksi lämpö-, iv-, jäähdytys-, käyttövesi- ja valaistusjärjestelmät muodostavat laajoja automaatiokokonaisuuksia ja jokaisen laitevalmistajan laitteet vaativat omanlaistaan seurantaa.

Kokonaisuuksista tulee vaikeasti hallittavia ja ymmärrettäviä. Monimerkkivalvomo ratkaisee yhteensopivuusongelmat.

2. Laitevalmistajan suljettu valvomo

Laitevalmistajien talotekniikan pilvivalvomot ovat tyypillisesti suljettuja järjestelmiä, joihin on yhdistettävissä vain saman laitemerkin tuotteet.

Usein onkin ollut helpompaa pitäytyä saman valmistajan laitteissa, joita voidaan valvoa samalla ohjelmistolla. Tällöin kääntöpuolena on se, että useamman laitevalmistajan kilpailuttaminen ei enää onnistukaan ja ollaan tilanteessa, jossa ollaan tietyn valmistajan ”lieassa”. Myös huoltopalveluissa ollaan tällöin yhden toimijan varassa.

”Laitemerkkivalmistajat myyvät mielellään omia tuotteitaan, siksi ei tarjota avointa rajapintaa toisiin valmistajiin.”

Isompia kiinteistömassoja hallinnoitaessa käytössä on usein eri laitevalmistajien tuotteita. Useiden valmistajien laitteiden seuraaminen ja valvominen rinnakkain vaatii tällöin useamman suljetun valvomon hallintaa.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmien hallinnointi voikin olla melkoista palapeliä, kun järjestelmiä on useita erilaisia ja jokainen toimii omalla logiikallaan.

”Meillä on kolme eri järjestelmää, ja vain Olli osaa käyttää näitä kaikkia.”

Kun järjestelmät ovat toisistaan erillisiä, kaikkien näiden sujuva yhteiskäyttö ei ole enää itsestään selvää. Ohjelmistoista saatavan datan vertailu voi olla vaikeaa ja kokonaisuuteen jää helposti epäkohtia, joita ei osata optimoida. Tällöin talotekniikka ei toimi tehokkaimmalla mahdollisella tasolla ja alkavat laiteviat saattavat jäädä huomaamatta.

Oltiinpa sitten yhden laitevalmistajan suljetun valvomon varassa tai pyörittämässä useaa eri valvomoa, kustannuksia syntyy, kun:

 1. Ei voida kilpailuttaa eri valmistajien laitteita ja huoltopalveluita vapaasti
 2. Joudutaan käyttämään usean eri valmistajan erilaisia valvomoita rinnakkain
 3. Automatiikasta saatavaa dataa joudutaan keräämään eri lähteistä eikä se ole suoraan vertailukelpoista
 4. Huoltohenkilökunnan tarve kasvaa, kun valvominen on monimutkaista
 5. Laiterikkoja syntyy helpommin, kun automatiikasta saatavaa dataa ei voida kokonaisvaltaisesti tulkita ja vertailla

3. Monimerkkivalvomo

Monimerkkivalvomo yhdistää kaikki olemassa olevat kiinteistöautomaatiolaitteet ja -järjestelmät samaan pilvipohjaiseen ohjelmistoon. Käytössä on siis useiden erillisten valvomoiden sijasta vain yksi, joka kokoaa kaiken tiedon ja datan kiinteistöautomaatiosta samaan paikkaan. Tällöin kokonaisuuden hallinta ja optimointi on helppoa

Visuaalisella ja helppokäyttöisellä Adair-monimerkkivalvomolla on monia etuja verrattuna laitevalmistajan suljettuun valvomoon.

 1. Valvomo-ohjelmisto on yhteensopiva kaikkien laitevalmistajien kanssa. Saat siis koko kiinteistöautomaatiosi hallinnan samaan ohjelmistoon.
 2. Käyttökokemus on sama laitemerkistä riippumatta. Sinun tarvitsee opetella vain yhden ohjelmiston käyttö, jolla hallitset kaikkea.
 3. Raportit ja trendit näyttävät kaikissa laitemerkeissä täysin samoilta, jolloin tietojen vertaaminen keskenään on mahdollista.
 4. Yhtäaikaiset etäyhteydet vaikka kännykän tai tabletin kautta. Tämä vähentää kohteessa käyntiä ja turhaa ajoa.
 5. Kaikkien hälytysten hallinta yhdestä paikasta ja niiden jatkohälytykset lomien yms aikana.
 6. Monipuolinen alusta, josta on eritelty toiminnallisuudet:
 • Kiinteistön johdolle: Power BI yhteenveto- ja energiaraportit kiinteistö arvoista
 • Kiinteistön asiantuntijoille: hälytysten vasteajat, analytiikka, tekoäly, kysyntäjousto
 • Kiinteistön käyttäjille: infonäytöt ja palautteen anto (kestävän kehityksen arvoista)
 • Kiinteistön omistajille: Adair RAU-huoltosopimus ja kuukausiraportit tapahtumista
 • Kiinteistön huollolle: ohjelmointi, aika-asetukset, trendit, energiaraportit, optimoinnit, kalenteritoiminnat, huoltopäiväkirja, kiinteistöjen yhteneväiset vertailuarvot, sääennusteet

”Kovinkaan moni ei haluaisi muutaman sadan euron arvoisessa puhelimessa tai tietokoneessa käyttää suljettua rajapintaa sen applikaatioiden hallinnassa. Miksi sitten miljoonien arvoisissa kiinteistöissä?”

Monimerkkivalvomoa käytettäessä kaikki data kiinteistöautomaatiosta on helposti saatavilla yhdestä paikasta. Yhtenäinen raportointi mahdollistaa tietojen vertailun ja säätöjen optimoinnin, jolloin energiansäästö on helppoa ja sisäilman laatu pysyy koko ajan hyvällä tasolla.

Ympäristöministeriön vaatimus yli 290kW (vastaa asunto-osakeyhtiöitä, toimisto-, liike- ja varastokiinteistöjä) kiinteistöihin asettama laki vuoden 2024 loppuun tarkoittaa, että kiinteistön automaatio- ja sen valvomon on kommunikoitava kiinteistön laitteiden ja teknisten järjestelmien välillä erilaisesta valmistajakohteisesta teknologiasta, laitteista ja valmistajista riippumatta.

Ellei kiinteistössä ole monimerkkivalvomoa tämä ei ole mahdollista, ellei koko kiinteistö tai kiinteistöt ole yhden merkkivalmistajan ja sen valvomon ohjauksessa. Ja onko merkkivalmistajan tarkoitus antaa valvomo ”ilmaiseksi”, että kustannukset saadaan kerättyä huollon kautta, joita ei haluta koskaan automatisoida hyväksikäyttäen toimivaa teknologiaa?

4. Vaikutukset huoltokustannuksiin

”Olemme ulkoistaneet kiinteistöautomaation huollon. Miksi meidän pitäisi välittää siitä, minkälaisia ohjelmistoja huolto käyttää?”

Kiinteistöhuoltopalvelut on useimmiten ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Huolto vastaa siitä, että kiinteistöautomaatio toimii oikealla tavalla ja huolehtii järjestelmien valvomisesta.

Suomessa palkkakulut ovat yritysten merkittävämpiä kulueriä. Huoltokuluissa palkkakulut, matkakustannukset, toistuvat korjaukset tuovat kulueriä, joita voidaan uuden teknologian kautta vähentää. Kuinka monta huoltomiestä ja millä panostuksella he osallistuvat kiinteistön huoltotehtäviin – merkittävä osa voidaan korvata nykyteknologian automatisoinnin kautta.

Kiinteistöautomaation laitteistot ovat suunniteltu siten että ne voidaan automatisoida ja niihin ei tarvitse puuttua kuin vikatilanteissa tai muuttuvissa olosuhteissa. Niiden ohjelmointiin tarvitaan ammattilaisia, joilla on koulutus ja tarvittavat valmistajan hyväksytyt sertifioinnit. Tarvitaan vuosien kokemusta ja ymmärrystä laajoista kokonaisuuksista.

Suomen olosuhteet ovat hyvin vaativat, kun tarvitaan hyvin kustannustehokasta lämmitystä ja jäähdytystä. Energiatehokkaiden tiiviiden kiinteistöjen ilmanvaihdot ja paine-erot ovat ominaisuuksia, jotka vaativat laajaa ymmärrystä koko kiinteistön toiminnasta. Muun muassa nämä asettavat erittäin suuret vaatimukset kiinteistön huollosta vastaaville ja se vaatii myös vastaavasti kiinteistön automatiikalta paljon.
Huoltokustannukset ovat usein merkittävä kuluerä kiinteistönomistajille. Mitä monimutkaisempaa kiinteistöautomaation valvominen on, sitä suuremmat ovat myös huoltokustannukset.

Siirryttäessä käyttämään tehokasta monimerkkivalvomo-ohjelmistoa useiden yhteensopimattomien ohjelmistojen sijaan, kiinteistöautomaation valvominen yksinkertaistuu, säätöjen tasoa on helpompi seurata ja tulevat laiteviat voidaan paremmin havaita ennakoivasti. Huoltohenkilöiden määrä voidaan tämän jälkeen jopa puolittaa ja samoin puolittuvat huoltokustannukset.

”Adair-monimerkkivalvomolla voidaan puolittaa kiinteistöhuollon kustannukset ja laatu on silti parempi.”

5. Säästöjä huoltosopimuksen ja tekoälyn avulla

”Olemme kyllästyneet maksamaan korkeita huoltomaksuja. Älykkäät kiinteistöt tarvitsevat kuitenkin jatkuvaa seurantaa ja huolenpitoa. Mikä avuksi?”

Älykkäitä kiinteistöjä ohjataan tietokoneohjelmilla pilven kautta ja järjestelmistä huolehtimaan tarvitaan huippuammattilaisia. Järjestelmien asetusten säätäminen on hyvin vaativaa ja siihen vaaditaan pitkä kokemus, ennen kuin niitä osataan optimoida edes raporttien mukaan parhaaseen toimintakuntoon. Tämä vaatii useita tarkistuksia, joka on aikaa vievää ja kallista pelkkien tulostettavien raporttien kautta.

Adair-huoltosopimus minimoi huollon tarpeet automatisoimalla tekoälyä hyväksi käyttäen.

Adair-monimerkkivalvomoon on yhdistettävissä tekoälyohjelma, joka seuraa jatkuvasti kiinteistöautomaation toimintaa. Tekoäly tarkistaa minuutin välein 120 sekvenssiä kiinteistöautomaation toiminnasta. Seuranta on herkeämätöntä ja jatkuvaa, jolloin mahdolliset poikkeamat tulevat välittömästi ilmi.

Tekoäly valvoo kiinteistöautomaation toiminnasta 120 sekvenssiä minuutin välein ja tekee tarvittavat korjaukset automaattisesti.”

Monista muista tekoälyohjelmista poiketen Adairin käyttämä tekoäly ei tarjoa ainoastaan raportteja huoltohenkilökunnan käyttöön, vaan tekee tarvittaessa laitemerkistä riippumatta suoraan korjaavat säädöt. Tekoäly löytää aiemmin toimivista järjestelmistä asetusvikoja, jotka ovat aiheuttaneet ylimääräisiä energian kuluja ja sisäilmaongelmia. Tekoäly havaitsee alkavat ja nykyiset laitteiston rikkoutumiset sekä esimerkiksi venttiilivuotoja yms.

Adairin käyttämän tekoälyn avulla siis voidaan vähentää huoltohenkilökunnan tarvetta järjestelmien säätämisessä sekä ennaltaehkäistään laitteistojen rikkoutumisia ja niistä aiheutuneita korjauskustannuksia.

Tekoäly tekee 120 sekvenssiä minuutissa ja tekee suurimman osan toimenpiteistä automaattisesti, täten:

 1. huollon kulut vähenevät 50%
 2. saavutetaan tuntuvat energian säästöt 
 3. sisäilmasto paranee
 4. tulevia laitevikoja voidaan ennakoida
 5. kiinteistö voi entistä paremmin ja siellä on tyytyväisiä kiinteistön käyttäjiä

”Voimme luvata Adair-huoltosopimuksen puolittavan huollon kulut ja lisäksi tuovan säästöjä energiamenoissa, parantavan sisäilman laatua ja ennakoivan tulevia laitevikoja.”

Lue tekoälystä lisää Adair blogista.

Kehitämme jatkuvasti Adair monimerkkivalvomoa, jotta yhteydet toimivat aina kiinteistöjen ja laitteiden välillä erilaisesta valmistajakohteisesta teknologiasta, laitteista ja valmistajista riippumatta.

Timo Kivinen,
Adairin tuotepäällikkö

Samankaltaiset artikkelit